نشانی: فسا – میدان ابن سینا – دانشگاه علوم پزشکی فسا - معاونت تحقیقات و فناوری
 تلفن مستقیم:
 071-53316300
 تلفن دانشگاه:   6 الی 53350994 داخلی : 269
 تلفکس:  53316300- 071
 پست الکترونیک: Research@fums.ac.ir
 شماره پیامک:  100070008000
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: