اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معرفی کارکنان

     رئیس اداره انتشارات:   

  

ax

 
 

نام و نام خانوادگی 

تخصص
دکتر مصطفی بیژنی

   استادیار آموزش پرستاری 

 

 

           

 

 

 

 کارشناس اداره انتشارات:   

 
ir

             

نام و نام خانوادگی 

مقطع تحصیلی
 زهرا ایران زاد    فوق دیپلم نرم افزار