اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معرفی کارکنان

     رئیس اداره انتشارات:   

  

ax

 
 
                  نام و نام خانوادگی:               دکتر مصطفی بیژنی                           
 
                                               تخصص:                                    استادیار آموزش پرستاری   
 
                                             پست الکترونیکی:                                                              
 
 

 

 

 

کارشناس اداره انتشارات:   

 

                

                            نام و نام خانوادگی:                     زهرا ایران زاد

         مقطع تحصیلی:              فوق دیپلم نرم افزار                                                                                                                                        

پست الکترونیکی: