دکتر مصطفی بیژنی

دکتر مصطفی بیژنی

رئیس اداره انتشارات

تلفن: 071-53316300
ایمیل: Bizhani_Mostafa@yahoo.com

تحصیلات

دکترای تخصصی پرستاری (PHD)

 خانم زهرا ایران زاد

خانم زهرا ایران زاد

کارشناس اداره انتشارات

تلفن: 071-53316300
ایمیل: Z.Iranzad63@gmail.com

تحصیلات

کاردانی نرم افزار کامپیوتر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: