اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اعضای شورای انتشارات

 
اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

سمت در شورا  نام و نام خانوادگی ردیف
رئیس شورا دکتر مصطفی بیژنی 1
دبیر شورا خانم رضوان بیژنی 2
عضو شورا دکتر سید امین کوهپایه 3
عضو شورا دکتر رضا همایونفر 4
عضو شورا دکتر علی خانی جیحونی 5
عضو شورا دکتر عزیزاله دهقان 6
عضو شورا دکتر اکبر فرجادفر 7
عضو شورا دکتر عبدالعظیم علی نژاد 8
عضو شورا دکتر شهناز کریمی 9
عضو شورا دکتر بهنوش میلادپور 10
عضو شورا دکتر مریم کاظمی 11
عضو شورا خانم زهرا مرادی 12