اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اعضای شورای انتشارات

 
اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

1

آقای دکتـر مصطفی بیژنی

رئیس شورا

2

خــانم زهــرا ایران زاد

دبیر شورا

3

آقای دکتر سید امین کوهپایه

عضو شورا

4

آقای دکتــر عزیزاله دهقان

عضو شورا

5

آقای دکتــر اکبر فرجادفر

عضو شورا

6

آقای دکتــر نوید علی نژاد

عضو شورا

7

آقای دکتــر مجید نقدی

عضو شورا

8

آقای دکتر عباس عبداللهی

عضو شورا

9

خانم دکتــر شهناز کریمی

عضو شورا

10

خانم دکتر بهنوش میلادپور

عضو شورا

11

خانم دکتـر مریم کاظمی

عضو شورا

12

خـانم زهـرا مــرادی

عضو شورا